Yahudilik Judaism

Yahudilik Kutlu ve Anma Günleri

- Roş Aşana: Takvim yılının ilk ayı olan Tişri ayının ilk ve ikinci günleri "Roş Aşana/Yılbaşı" olarak özel bir öneme sahiptir. Bu günler, Musevi inançlısının geçmiş olan yıla ilişkin olarak yaşamını gözden geçirmesinin, yanlışlarının bilincine ulaşarak bunları gelecekte yinelememe iradesini gösterip davranışlarını olgunlaştırmasının, işlediği günahların bağışlanması adına tanrıya yakarmasının ve başlamakta olan yıl için; kendisi, yakın ve uzak çevresi ve nihayet insanlık ve dünya için iyilik ve hayır dileklerinde bulunmasının beklendiği günlerdir.

- Yom Kipur: Bugünde özel olarak düzenlenmiş bulunan dualarla sinagoglarda Tanrı'ya yakarılarak günahların bağışlanması için dua edilir. Yom Kipur Musevi bireyin bir yandan olumsuz davranışlarda bulundukları hemcinslerinden özür dileyerek kendilerini bağışlattıkları, bir başka yandan da Tanrı'ya karşı geldikleri için O'nun merhametine ve bağışlayıcılığına sığındıkları bir gündür.

- Sukot: "Çardaklar Bayramı" olarak da bilinen adıyla; Sukot; Musevi inançlıların, kırk yıl boyunca göçebe olarak yaşadıkları çölde çardaklar altında barınmalarını anma ve bu dönem içinde gördükleri Tanrısal korumaya bir kez daha şükretme adına kutladıkları bir bayramdır. "Sukot" birtakım meyvelerle bağ ürünleri ve zeytinlerin olgunlaşması dönemine de rastladığı için "Hag Aasif/Hasat Bayramı" olarak da anılır.

- Hanuka: Kislev ayının 25. günü kutlanmaya başlanan "Hanuka" 8 gün sürer. Musevi inançlıların, Selefkilere karşı ayaklanmalarının anısına 8 gün boyunca ve sayısı her gün bir adet artırılarak yakılan mumlarla kutlanan "Hanuka" bu niteliğiyle "Hag Ameorot/Işıklar Bayramı" adıyla da bilinir.

- Tu Bişvat: Tarım toplumu olarak tanımlanan Musevilerin doğayla uyumlarının kanıtı olarak dinsel/geleneksel bir nitelik taşır. Bu bayramın bir diğer özelliği de günümüzde daha ziyade kırlık alanlara ağaç fidanları dikilerek kutlanmaya devam edilmekte oluşudur.

- Purim: Pers ülkesinde bulunan Musevi inançlıların sırf inançlarından ötürü acımasız bir soykırıma tabi tutulmalarının eşiğine gelmişken tanrısal bir mucize sonucu bundan kurtulmaları yanında bu soykırımı hazırlayanların Pers İmparatoru tarafından ölümle cezalandırılmaları anısına kutlanır.

- Pesah: Sekiz gün süren Pesah, ilk İbranilerin "İsrail Oğulları" kolunun Mısır köleliğinden tanrısal irade gereği kurtulmalarının yıldönümü olarak kutlanan ve Musevi inanç sistemiyle toplumsal yapılanmasının ekseni niteliğini taşıyan bir bayramdır.

- Şavuot: Tevrat'ın omurgası niteliğindeki "On Emir"in verilişinin yıldönümü olarak kutlanır. İbranilerin Mısır köleliğinden kurtuluşlarından itibaren 7 haftalık sürenin tamamlanmasından itibaren kutlanan bu bayramın 7 haftalık döneme gönderme yapma adına "Haftalar Bayramı", kutlandığı dönemde ilk turfanda ürünlerin olgunlaşarak yenecek hale gelmesi nedeniyle de "Turfandalar Bayramı" olarak da bilinir. Bir sevinç ve şükür bayramı olarak kutlanan Şavuot'ta süt ürünleri ve sütlü tatlılar yeme geleneği vardır.

- Tişa Beav: Musevi inançlıların 20 asır sürecek olan diaspora yaşamlarının başlangıcı da dahil olmak üzere, Musevi inançlıların tarihinde modern zamanlarda da sayıları pek fazla olan felaketlerin çakışmış bulunduğu tarih olan Tişa Beav, oruç tutma ve ibadetle geçirilen bir gündür.

YAHUDİLİK HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ için
TIKLAYINIZ

www.turkyahudileri.com

Judaism

Judaism Holy and Memorial Days
- Rosh Hashanah: The first and second days of the month of Tishrei, the first month of the calendar year, have a special importance as "Rosh Hashanah/New Year's Eve". These days are the days when the Jewish believer reviews his life regarding the past year, becomes aware of his mistakes and matures his behavior by showing his will not to repeat them in the future, prays to God for the forgiveness of the sins he has committed, and for the beginning of the year; These are the days when people are expected to wish goodness and blessings for themselves, their immediate and distant surroundings, and ultimately for humanity and the world.
- Yom Kippur: On this day, people pray to God in synagogues for forgiveness of sins with specially arranged prayers. Yom Kippur is a day when Jewish individuals, on the one hand, apologize to their fellow humans for their negative behavior and seek forgiveness, and on the other hand, seek refuge in His mercy and forgiveness for opposing God.
- Sukkot: Also known as the "Feast of Tabernacles"; Sukkot; It is a holiday celebrated by Jewish believers to commemorate their sheltering under pergolas in the desert, where they lived as nomads for forty years, and to once again express their gratitude for the divine protection they received during this period. "Sukkot" is also known as "Hag Aasif/Harvest Festival" because it coincides with the ripening period of some fruits, vineyard products and olives.
- Hanukkah: "Hanukkah" begins to be celebrated on the 25th day of the month of Kislev and lasts for 8 days. "Hanukkah", which is celebrated with candles lit for 8 days and increasing in number every day, in memory of the rebellion of the Jewish believers against the Seleucids, is also known as "Hag Ameorot/Festival of Lights".
- Tu Bishvat: It has a religious/traditional character as evidence of the harmony of Jews, defined as an agricultural society, with nature. Another feature of this holiday is that today it continues to be celebrated by planting tree saplings in rural areas.
- Purim: It is celebrated in memory of the Jewish believers in Persia, who were on the verge of being subjected to a brutal genocide just because of their beliefs, but were saved from it as a result of a divine miracle, and those who prepared this genocide were punished with death by the Persian Emperor.
- Passover: Passover, which lasts eight days, is a holiday celebrated as the anniversary of the liberation of the "Sons of Israel" branch of the first Hebrews from Egyptian slavery by divine will and is the axis of the Jewish belief system and social structure.
- Shavuot: It is celebrated as the anniversary of the giving of the "Ten Commandments", which are the backbone of the Torah. This holiday, which is celebrated after the completion of the 7-week period since the liberation of the Hebrews from Egyptian slavery, is also known as the "Festival of Weeks" to refer to the 7-week period, and as the "Festival of the Early Years" because the crops ripen and become edible in the first season when it is celebrated. There is a tradition of eating dairy products and milk desserts on Shavuot, which is celebrated as a holiday of joy and gratitude.
- Tisha Beav: Tisha Beav, the date on which many catastrophes coincided in the history of the Jewish believers, including the beginning of their 20-century diaspora life, including many in modern times, is a day spent in fasting and worship.