Alevi

- Hızır Orucu: Hızır anısına Alevilerin 3 günlük orucudur. “Yetiş ya Hızır!” diyenlerin canına yetişir. Hızır yol göstericidir. İsrail oğullarının peygamberi Hz. Musa’ya mürşitlik ettiği Hz. Musa ilminin zahiri, Hızır’ın ise batini (Ledün İlmi) olduğuna inanılır. Alevîler Hızır günlerinde oruç tutar, lokma paylaşır ve Hızır Cemi tutar.

- Nevruz, Hz. Ali’nin Doğum Günü: Alevilerce dürüstlük, kahramanlık sembolü olmasının yanı sıra, ilk imamları olan Hz. Ali’nin doğum günü Sultan Nevruz olarak adlandırılır. Hz. Ali ibadetlerle anılır.

- Hıdırellez: Birçok kültürde baharı karşılamak için kutlanır. 5 Mayıs akşamı başlar ve 6 Mayıs günü kutlanır. Anadolu’da yer yer Sünni ve Alevilerin bir arada bu günü bir bahar Bayramı olarak piknik ve ziyafetle eğlence içinde kutladığı görülmektedir. Alevi inancına göre Hızır Aleyhisselam ve Ilyas Aleyhisselam, Ab-ı Hayat'ı (ölümsüzlük suyu) aramaya çıkar ve bu suyun kaynağını bulup içerler. Böylelikle ölümsüzleşen Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizde yardıma muhtaç olanların imdadına yetişir. Baharın da müjdecisi olan Hıdrellez'de, parasının çoğalmasını isteyen gümüş bir parayı keseye koyup gül ağacının dalına asar, ev sahibi olmak isteyen çer-çöpten ev yapar, sağlık isteyen ise kırlarda yuvarlanır. Tüm kültürlerde ortak öğe Hıdrellez ateşi yakılıp, özellikle genşlerin bu ateşin üstünden atlamasıdır.

- Şeker Bayramı

- Kurban Bayramı

- Gadir Hum: Hz. Muhammet’in Hz. Ali’ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak kabul eden Aleviler, Gadir Hum gününü ibadet ile geçirir.

- Mâsûm-u Pâk Orucu: Küçük yaşta öldürülen Ehl-i Beyt ve Oniki İmamların oğulları anısına oruç tutulur. Yaşları küçük olduğu için pâk ve mâsum diye adlandırılmıştır.

- Muharrem Mâtemi ve Matem Orucu: Hz. Hüseyin ve yanındaki aile fertleri ile yakınlarından oluşan 72 kişinin Kerbela çölünde katledilmesine istinaden tutulan yas ve oruçtur.

- Abdal Musa Törenleri: Her yıl 21-22 Haziran tarihlerinde Alevi-Bektaşilikte kutsal olan '12 Makam'dan birinin sahibi Abdal Musa Sultan'ı anma törenleri yapılır. Antalya-Elmalı'daki Tekke Köyü'ne giden Alevi-Bektaşiler burada kurbanlar keser, cem yaparlar.

- Hacı Bektaş-i Veli'yi Anma Törenleri: İlahi gerçeğe ancak sevgi yoluyla varılacağını, bütün insanların kardeş olduklarını vurgulayarak dinde insan olgusunu öne özellikle öne çıkartan Hacı Bektaş Veli (1209-I27l), Bektaşilik tarikatının piridir. Her yıl, 16, I7 ve 18 Ağustos tarihlerinde üç gün boyunca anılır. 'Gönüller Sultanı' diye anılan Hacı Bektaş Veli’nin, dergahından feyz alan, erenleri, halkı aydınlatmaları için görevlendirdiğine ve o erenlerin 40 kültür ocağı kurduğuna inanılır. Anadolu’da bugün saygı gösterilip, adakta bulunulan pek çok yatır ve türbe o erenlere aittir.

- Pir Sultan Abdal'ı Anma Törenleri: Pir Sultan Abdal, Alevi-Bektaşiler'in 'Yedi Ulular' olarak tanımladığı halk ozanlarındandır. 16. yüzyılda yaşayan ve her türlü haksızlığa, din istismarına karşı çıkan, düşüncelerini günümüze dek uzanan deyişlerle ifade eden bu halk ozanı için her yıl 2 Temmuz'da doğum yeri Sivas-Yıldızeli’ndeki Banaz Köyü'nde törenler yapılır, kurbanlar kesilir, semah dönülüp Pir Sultan kendi deyişleri ile anılır.


(Kaynak: G7 Takvimi, Kardeş Bayramlar rehberi-İnkılap Yayınevi)

- Hızır Fast: It is a 3-day fast of Alevis in memory of Hızır. “Come up, Hizir!” It will be enough for those who say. Khidr is the guide. Prophet of the Israelites. He mentored Moses. It is believed that Moses is the outward knowledge and Khidr is the inward knowledge (Ledun Knowledge). Alevis fast, share lokma and hold Hızır Cem on Hızır days.

- Nowruz, Hz. Ali's Birthday: In addition to being a symbol of honesty and heroism for Alevis, their first imam, Hz. Ali's birthday is called Sultan Nevruz. Hz. Ali is remembered with acts of worship.

- Hıdırellez: It is celebrated in many cultures to welcome spring. It starts on the evening of May 5 and is celebrated on May 6. It is seen that in some places in Anatolia, Sunnis and Alevis celebrate this day together as a spring holiday, with picnics and feasts. According to Alevi belief, Hızır (peace be upon him) and Ilyas (peace be upon him) go to search for Ab-ı Hayat (water of immortality) and find the source of this water and drink it. Prophet Hızır, who became immortal in this way, comes to the aid of those in need on land, and Prophet Elijah comes to the aid of those in need at sea. In Hıdrellez, which is also the herald of spring, those who want to increase their money put a silver coin in a purse and hang it on the branch of the rose tree, those who want to own a house build a house from rubbish and garbage, and those who want health roll around in the countryside. The common element in all cultures is that the Hıdrellez fire is lit and especially young people jump over this fire.

- Sugar Feast

- Eid al-Adha

- Gadir Hum: Hz. Muhammad's Prophet. Alevis, who regard it as the day when Ali was appointed as his successor, spend the day of Gadir Hum in worship.

- Fasting of the Innocent: Fasting is observed in memory of the sons of the Ahl al-Bayt and the Twelve Imams who were killed at a young age. Because they were young, they were called pure and innocent.

- Muharram Mourning and Mourning Fasting: Hz. It is the mourning and fasting observed after the massacre of Hussein and 72 people, including his family members and relatives, in the Karbala desert.

- Abdal Musa Ceremonies: Every year on 21-22 June, commemoration ceremonies are held for Abdal Musa Sultan, the owner of one of the '12 Maqam' sacred in Alevi-Bektashism. Alevi-Bektashi people go to Tekke Village in Antalya-Elmalı, where they sacrifice and perform cem.

- Commemoration Ceremonies of Hacı Bektaş-i Veli: Hacı Bektaş Veli (1209-127l), who emphasized the human phenomenon in religion by emphasizing that divine truth can only be reached through love and that all people are brothers, is the master of the Bektashism sect. It is commemorated for three days every year, on 16, 17 and 18 August. It is believed that Hacı Bektaş Veli, known as the 'Sultan of Hearts', assigned the saints who were inspired by his dervish lodge to enlighten the people, and those saints established 40 cultural centers. Many tombs and tombs in Anatolia, which are respected and sacrificed today, belong to those saints.

- Commemoration Ceremonies for Pir Sultan Abdal: Pir Sultan Abdal is one of the folk poets defined as the 'Seven Greats' by Alevi-Bektashis. For this folk poet, who lived in the 16th century and opposed all kinds of injustice and abuse of religion, and expressed his thoughts with expressions that have survived to this day, ceremonies are held every year on July 2 in Banaz Village in Sivas-Yıldızeli, where he was born, sacrifices are made, semah is performed and rituals are performed. Pir Sultan is remembered with his own sayings.