Kuruluş Bildirgemiz

Anadolu, çok ve çeşitli inançların kadim zamanlardan bu yana zaman zaman çatışarak da olsa birlikte yaşadıkları bir coğrafya olmuştur. Olympos tanrılarından tek tanrılı dinlere, Nuh tufanından Nemrut’a, bilinen ilk yazılı destan Gılgamış’tan Truva’ya, Şuayip Peygamberden Meryem Ana’ya Anadolu inançlar çeşitliliğini geliştirmiş ve barındırmıştır. Bin yıllardır biriken bu zengin kültürel ve arkeolojik miras, çağdaş Türkiye’de bizlere emanet edilmiştir.

Toplumumuz farklı inançlara sahip olanların karşılıklı saygı ve sevgiyi besleyerek, adalet ve huzur içinde yaşayabileceğini bugün kanlı iç savaşlara, inanç çatışmalarına boğulmuş, ayrışmaların teşvik edildiği yakın çevremiz ve dünyamıza bir kez daha gösterecek birikime ve çeşitliliğe sahiptir.

Birlikte yaşanan yüzyılların, bu coğrafyada biriken insani değerlerin zengin kültürel mirası üzerine kurulan çağdaş cumhuriyetimizde;

 • Din ve inanç çeşitliliğini daha zengin bir ortak yaşam oluşturabilmek için bir fırsat olarak değerlendirmek,

 • Farklı inançların ayrıştıkları değil ortaklaştıkları alanları tanımak ve tanıtmak, bu konularda yakın çevre ve dünyaya örnek olmak,

 • Karşılıklı saygı ve sevgi ile dinî, etnik, sosyal çelişkilerin yaşamdan uzaklaştırılması,

 • Adalet ve eşit vatandaşlık hakları temellerinde inançların özgürce yaşanabilmesi,

 • Farklı din ve inançlara mensup vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamlarını sürdürmeleri

  amacı ile birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak,

 • Durmadan bölünen ve parçalanan dünyamızda, insanların çok özledikleri ilahi adaleti, günlük yaşamlarında, kamusal ve sosyal alanlarda da aramaları ve geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla,
  Anadolu Din ve İnançlar Platformu (ADİP) kurulmuştur.

  ADİP yukarıda belirlenen alanlarda, her türlü siyasi ve ayrımcı görüşten bağımsız olarak, araştırmalar, akademik çalışmalar, yayınlar ve etkinlikler yapacak, kamu ve sivil kuruluşları ile sürekli ve düzenli olarak iletişim ve bilgi alışverişi içinde olacaktır. Anayasamızda belirtilen demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları temel ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösterecek olan platformumuz ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte yurt içi ve yurt dışında ilkelerini ve bulgularını tanıtacağı, paylaşacağı çalışmalar yürütecektir.

  İlk ayağı yirmidört aylık bir süreci kapsayacak olan platformun kalıcı ve kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi de ivedi hedefler arasındadır.

  Platformun kurucuları arasında İstanbul Süryani Katolik Vakfı, Protestan Kiliseler Derneği, Alevi Düşünce Ocağı (ADO) ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği yer almaktadır.