Dr. Erhan Kurtarır

Erhan Kurtarır 2005 yılından beri hem eğitim, hem de araştırma alanında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde çalışmaktadır. Lisans eğitimini 2003'te ODTÜ'de tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2006 yılında Kentlerin Pazarlanma Stratejilerini değerlendirdiği teziyle YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır. Doktora çalışmasında Şehir Planlama alanında pek çalışılmayan bir konuyu ele alarak Türkiye ve İngiltere'de yürüttüğü saha çalışmalarıyla “inanç” ve “mekan” ilişkisini değerlendirmiştir. 2012 yılında yine aynı kurumda başarıyla tamamladığı doktora tezinde, mekan ve planlamanın azınlıktaki ve dezavantajlı inanç gruplarının kültürel kimliklerini sürdürme süreçlerindeki rolünü araştırmıştır. Tezi tamamlandıktan sonra da inanç gruplarının kimlik mekânları üzerine araştırmalarına devam etmiş ve bu kapsamda 2013-2015 arasında İstanbul Cemevleri Envanteri projesini yürütmüştür.

Üniversite dışında da, TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odasının ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmıştır. 2014-2016 yılları arasında Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Bunun haricinde çeşitli sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumlarına danışmanlık ve uzman desteği sunmuştur.

Güncel araştırma konuları Kültür Coğrafyası, Din Coğrafyası; Göç ve Kentsel Mülteciler; Yerel Demokrasi ve Planlamaya Katılım, İnsan Hakları ve Kent Hakkı olarak öne çıkmaktadır. Mevcut araştırma projelerinde kapsayıcı, insan haklarına duyarlı ve sürdürülebilir kentsel politikalara odaklanmıştır. Özellikle Kent Mültecileri ve Kapsayıcı Yerel Yönetim Modelleri konusunda araştırmalarını derinleştirmiştir. Bu doğrultuda son dönemde toplumsal içerme, katılım mekanizmaları ve eşitlikçi uygulamalarda süreç tasarımı alanlarında araştırmaları devam etmektedir.

Kişisel web: https://avesis.yildiz.edu.tr/kurtarir